G2A ARENA

REGULAMIN TARGÓW HOME DESIGN & GRDEN EXPO

25-26 marca 2023

1. Postanowienia ogólne
1.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują każdy podmiot (zwany dalej „Wystawcą” lub „Partnerem”) biorący udział w dniach 25-26 marca 2023 w godzinach 10:00-17:00 w targach Home Design & Garden Expo w G2A Arena zwane (zwanych dalej „Targami”), organizowanych przez CWK Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Jasionka 953 wpisaną do rejestru przedsiębiorców REGON: 146901684 (zwaną dalej „Organizatorem”).
1.2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Warunków Uczestnictwa oraz Zgłoszenia Uczestnictwa w Targach.
1.3. Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są także przestrzegać przepisów porządkowych i regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Targów. 1.4. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku niezgodności niniejszego Regulaminu z Regulaminem obiektu, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Zawarcie Umowy uczestnictwa w Targach
2.1. Wystawca przekazując przedstawicielowi Organizatora lub przesyłając e-mailem, faxem, za pośrednictwem aplikacji internetowej Organizatora lub przekazując osobiście formularz „Zgłoszenie uczestnictwa”, zwany dalej „Zgłoszeniem” lub „Umową” wypełniony lub podpisany przez osoby upoważnione, wyraża chęć zawarcia umowy z Organizatorem. Osoby podpisujące/ wypełniające Zgłoszenie jednocześnie oświadczają i gwarantują, że są należycie umocowane do zawarcia umowy w imieniu Wystawcy. Wysłanie Zgłoszenia oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu, Regulaminu obiektu oraz Warunków Uczestnictwa, które tym samym stanowią integralną część umowy o uczestnictwo w Targach.
2.2. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Targach następuje w momencie przesłania/przekazania wypełnionego formularza Zgłoszenia Uczestnictwa i potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia Zgłoszenia do realizacji.
2.3. Zmiana podmiotu Organizatora, bądź jego siedziby lub adresu nie oznacza zmian warunków umowy.
2.4. Powyższa procedura dotyczy również zamawiania przez Wystawcę wszelkich dodatkowych produktów i usług, jakie Organizator oferuje w związku z organizacją Targów.
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zgłoszenia do realizacji bez podania przyczyny. Organizator przekaże tą informację pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami jakiejkolwiek umowy.
2.6. Organizator ma prawo odmówić Wystawcy udziału w Targach, jeżeli Wystawca zalega z jakimikolwiek opłatami na rzecz Organizatora. Strony uznają w takim przypadku, że Organizator należycie wywiązał się ze swych zobowiązań umownych.

3. Płatności
3.1. Ceny powierzchni wystawienniczej i innych usług związanych z udziałem Wystawcy w Targach wskazane są w dokumencie Broszura Informacyjna oraz w załącznikach. Wystawca zobowiązuje się jednocześnie do terminowej zapłaty Organizatorowi wynagrodzenia za te usługi we wskazanej tam wysokości.
3.2. Terminy i sposób płatności wynagrodzenia określa dokument Formularz Rejestracyjny lub Umowa
3.3 Wystawca ma prawo zrezygnować z wynajmowanej powierzchni 30 dni przed wydarzeniem bez poniesienia dodatkowych kosztów do dnia 01.03.2023
• W terminie od 02.03.2023 do 15.03.2023 – wystawca zobowiązany jest do zwrotu 50% kosztów za wynajem powierzchni i wyposażenia dodatkowego, zgodną z kwota wskazaną w Formularzu Rejestracyjnym lub Umowie
• Po terminie 15.03.2023 wystawca zobowiązany jest do zapłaty 100% kwoty określonej w Formularzu Rejestracyjnym lub Umowie

4. Najem powierzchni wystawienniczej
G2A Arena | Centrum Wystawienniczo–Kongresowe Województwa Podkarpackiego CWK Operator sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 953, 36-002 Jasionka, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479017, NIP 1182094667, REGON 146901684, kapitał zakładowy 5.000 zł | biuro@g2aarena.pl, www.g2aarena.pl, NIP: 1182094667, REGON: 146901684 |
4.1. Organizator wskazuje Wystawcy powierzchnię wystawienniczą w Zgłoszeniu najpóźniej do dnia 17.03.2023.
4.2. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając życzenia Wystawcy, w miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjno-technicznych.
4.3. Organizator ma prawo do zmiany lokalizacji oraz numeracji powierzchni wystawienniczej, co nie stanowi zmiany umowy o uczestnictwo w Targach i nie rodzi po stronie Wystawcy jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora. O zmianie lokalizacji powierzchni wystawienniczej Wystawcy, Organizator poinformuje pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wystawcę w Zgłoszeniu nie później niż do 22.03.2023

5. Podnajemcy
5.1. Wystawca nie ma prawa bez zgody Organizatora podnajmowania całości lub części wynajętej powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi (Podnajemcy).

6. Reklama i ekspozycja
6.1. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje produkty (towary i/lub usługi) wyłącznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej i to pod warunkiem, że jego eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócą normalnego toku pracy innych Wystawców. Wystawca nie ma prawa używania urządzeń nagłaśniających lub innych, które mogą zakłócić normalny tok pracy innych Wystawców.
6.2. Wystawca ma obowiązek posiadać wszelkie prawa autorskie, niezbędne licencje i prawa do produktów i materiałów reklamowych znajdujących się na stoisku wystawienniczym oraz przekazywanych w trakcie realizacji współpracy.
6.3. Umieszczanie reklam Wystawcy poza obrębem wynajętego stoiska bez zgody Organizatora podlega karze umownej w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) płatnej w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej.
6.4. Wystawca a także każdy inny uczestnik Targów, w tym w szczególności osoby odwiedzające Targi zobowiązani są do niepromowania na terenie Targów innych obiektów targowych oraz wydarzeń targowych w czasie trwania Targów. Zakaz ten nie obejmuje promowania kolejnych edycji Targów.
6.5. Wystawca wyraża zgodę na promowanie jego firmy przez Organizatora w związku z organizowanym wydarzeniem, w tym w szczególności na wykorzystanie nazwy, logo, zdjęć oraz treści opublikowanych na stronach internetowych oraz portalu Facebook.

7. Odpowiedzialność
7.1. Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone Wystawcy lub innemu uczestnikowi Targów z winy umyślnej Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.
7.2. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim przez Wystawcę lub osobę działającą w jego imieniu, albo reprezentującą jego prawa.
7.3. O zaistnieniu każdego zdarzenia wywołującego szkodę lub grożącego jej wywołaniem, Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.
7.4. Organizator zaleca Wystawcy zawarcie stosownych umów ubezpieczeń majątkowych w zakresie ryzyka związanych z Targami oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z udziałem w Targach.
7.5. Organizator nie odpowiada za przerwy w dostawie mediów lub usług spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, w takiej sytuacji zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania aby przywrócić niezakłócony dostęp do mediów i usług.
7.6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy Wystawcy (w szczególności ich kradzieży lub uszkodzeń) umieszczone na wynajętym przez niego stanowisku, podczas montażu i demontażu oraz w czasie trwania Targów. Wystawca ma obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia ww. rzeczy G2A Arena | Centrum Wystawienniczo–Kongresowe Województwa Podkarpackiego CWK Operator sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 953, 36-002 Jasionka, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479017, NIP 1182094667, REGON 146901684, kapitał zakładowy 5.000 zł | biuro@g2aarena.pl, www.g2aarena.pl, NIP: 1182094667, REGON: 146901684 |

8. Projekt, montaż i demontaż stoisk:
TERMINY MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISK MONTAŻ:
24.03.2023 w godz.10:00-22:00
25.03.2023 w godz. 06:00- 09:30
DEMONTAŻ:`
26.03.2023 w godz.17:00-22:00
27.03.2023 w godz. 8:00- 14:00
8.1. Wystawca może rozpocząć prace montażowe na stoisku nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem Targów. Organizator może również zarządzić przerwanie prac, jeżeli uzna, że naruszają one Regulamin obiektu lub zagrażają porządkowi albo bezpieczeństwu osób lub mienia.
8.2. W czasie montażu i demontażu stoisk zabronione jest prowadzenie prac związanych ze spawaniem, szlifowaniem, lub innych, powodujących zapylanie lub zagrożenie pożarowe.
8.3. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia po montażu i demontażu stoiska wszelkich pozostałości w ciągu 24 godzin, od godziny ostatecznego zamknięcia Targów.
8.4. Wystawca zobowiązany jest przez cały okres dysponowania powierzchnią wystawienniczą dbać o porządek na stoisku i w ciągach komunikacyjnych wokół stoiska. Zabrania się zastawiania drogi pożarowej i korytarza.
8.5. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich norm prawnych i technicznych, budowlano montażowych, bhp, sanitarnych, przeciwpożarowych, itp.
8.6. Montaż i demontaż stoisk może się odbywać wyłącznie w terminach wskazanych przez Organizatora.
8.7. Podczas montażu i demontażu zabronione jest naruszanie konstrukcji lub powłok ścian, podłóg i innych elementów obiektu, w którym odbywają się Targi, a także używania własnych wózków widłowych i podnośników automatycznych.
8.8. Na terenie hali wystawienniczej Centrum G2A Arena kategorycznie zakazuje się:
a) naklejania, przyczepiania oraz wyklejania ścian działowych stoisk w jakiekolwiek reklamy, ulotki, informacje, itp. za pomocą substancji chemicznych, klejów piankowych, taśm dwustronnych oraz innych, które w sposób szczególny prowadzą do ich nieodwracalnego uszkodzenia,
b) mechanicznej ingerencji w ściany działowe zabudowy stoisk, która prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia płyty. Nie przestrzeganie tego zapisu grozi karą, w wysokości 500 zł/netto za m2 całej płyty.
8.9. Po zakończeniu Targów, w czasie wyznaczonym przez Organizatora na demontaż stoisk, Wystawca zobowiązany jest przywrócić udostępnioną mu powierzchnię wystawienniczą do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia tych czynności przez Organizatora podmiotowi zewnętrznemu na koszt Wystawcy, zgodnie z Regulaminem obiektu Centrum Wystawienniczo Kongresowe G2A Arena.

9. Organizacja pracy na stoisku
9.1. Wystawca zobowiązany jest udostępnić stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach otwarcia Targów. Opuszczenie stoiska przed zamknięciem Targów bez zgody Organizatora skutkuje nałożeniem na wystawcę kary umownej w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) płatnej w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej.
9.2. Jeżeli prezentacja na stoisku prowadzona jest z wykorzystaniem jakichkolwiek utworów, Wystawca zobowiązany jest do uregulowania we własnym zakresie kwestii praw autorskich i pokrewnych do tych utworów. G2A Arena | Centrum Wystawienniczo–Kongresowe Województwa Podkarpackiego CWK Operator sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 953, 36-002 Jasionka, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479017, NIP 1182094667, REGON 146901684, kapitał zakładowy 5.000 zł | biuro@g2aarena.pl, www.g2aarena.pl, NIP: 1182094667, REGON: 146901684 |
9.3. Wymiana lub uzupełnianie ekspozycji na stoisku oraz sprzątanie stoiska i jego otoczenia mogą się odbywać wyłącznie poza godzinami otwarcia Targów dla zwiedzających.
9.4. Przedstawiciel Organizatora może nakazać Wystawcy natychmiastowe usunięcie ze stoiska elementów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia, albo w inny sposób zakłócających przebieg Targów.
9.5. Wszelkie działania promocyjne Wystawcy mogą odbywać się wyłącznie w obrębie jego stoiska i nie mogą zakłócać przebiegu Targów oraz pracy innych Wystawców. Hostessy mogą dystrybuować materiały reklamowe wyłączenie w obrębie stoiska Wystawcy, którego promują.

10. Przepisy porządkowe i organizacyjne
10.1. Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujących norm i zasad, w tym m.in. BHP, p/poż. i sanitarnych oraz niniejszego Regulaminu i innych regulaminów, obwiązujących w miejscu odbywania się Targów, w tym Regulaminu
obiektu.
10.2. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez Iwonę Tryka – przedstawiciela i Organizatora targów Garden Expo oraz Kamilę Mołoń- przedstawiciela i Organizatora targów Home Design.
10.3. Na terenie Targów obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Targów broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
10.4. Wystawca i osoby reprezentujące jego prawa zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów wydanych przez Organizatora oraz do poddawania się procedurom kontrolnym, prowadzonym na zlecenie Organizatora przez licencjonowaną agencję ochrony osób i mienia, czuwająca nad bezpieczeństwem Targów.
10.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na parkingu.

11. Postanowienia Końcowe
11.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Targów albo ich odwołania. O zmianach tych Organizator poinformuje Wystawcę niezwłocznie. W przypadku odwołania Targów Organizator zwróci Wystawcy wszystkie wpłacone zaliczki. Wystawca nie będzie żądał żadnych roszczeń z tytułu zmiany terminu lub miejsca Targów albo ich odwołania zarówno za szkodę rzeczywistą jak i utracone korzyści.
11.2. Wszelkie reklamacje powinny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak, niż z chwilą zakończenia demontażu stoisk. Reklamacje zgłoszone po tym terminie uznaje się za niezasadne.
11.3. Wystawca wyraźnie potwierdza, że Organizator nie składał mu żadnych zapewnień, ani gwarancji dotyczących wyników ekonomicznych, jakie Wystawca osiągnie na skutek udziału w Targach i nie będzie miał z tego tytułu do Organizatora jakichkolwiek
roszczeń.
11.4. Umowa o uczestnictwo w Targach podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z tej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.02.2023

G2A Arena | Centrum Wystawienniczo–Kongresowe Województwa Podkarpackiego
CWK Operator sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 953, 36-002 Jasionka, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479017, NIP 1182094667, REGON 146901684, kapitał
zakładowy 5.000 zł | biuro@g2aarena.pl, www.g2aarena.pl, NIP: 1182094667, REGON: 146901684 |

 

Visit Us On YoutubeVisit Us On Facebook